ไทยคมร่วมมือแอร์บัสเซ็นสัญญาใช้ดาวเทียมสื่อสาร “OneSat” ที่ยืดหยุ่นในการใช้งาน

ดาวเทียมดวงที่ 9 ที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์ของแอร์บัสจะขยายขีดความสามารถให้กับไทยคมในการใช้งานบรอดแบนด์

กรุงเทพ 11 กันยายน 2566 – บริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ผู้นาธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประกาศการลงนามข้อตกลงร่วมกับแอร์บัสเพื่อใช้บริการดาวเทียมที่สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงที่ใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุดในการควบคุม

OneSat ดาวเทียมที่สร้างโดยแอร์บัสจะช่วยขยายการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าไทยคมหลายล้านราย – ลิขสิทธิ์ภาพของ
แอร์บัส

แอร์บัสจะเป็นผู้จัดหาดาวเทียม OneSat หนึ่งในดาวเทียมรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถปรับและตั้งค่าใหม่ได้ตามต้องการ โดยดาวเทียมไทยคมดวงนี้จะให้บริการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตย่านความถี่ Ku-Bandให้แก่ลูกค้าหลายล้านรายทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ดาวเทียมไทยคมถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรและปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งหมด 8 ดวง โดยที่ดวงนี้จะเป็นดาวเทียมสื่อสารที่มีความยืดหยุ่นดวงแรก สามารถสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ ปริมาณช่องสัญญาณในการให้บริการ และความจุได้มากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นายฌอง-มาร์ค นาซร์ (Jean-Marc Nasr) หัวหน้าฝ่ายระบบอวกาศของแอร์บัส กล่าวว่า “สัญญาฉบับส าคัญฉบับที่ 9 ที่ลงนามร่วมกับบริษัทไทยคมผู้น าธุรกิจดาวเทียม เป็นสัญญาที่เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ OneSat ดาวเทียมรุ่นผู้บุกเบิกของเราที่สามารถทาการปรับและตั้งค่าใหม่ได้ตามต้องการอย่างสมบูรณ์ขณะอยู่ในวงโคจรและมีความยืดหยุ่นแบบไม่มีใครสามารถเทียบได้ ความร่วมมือกับไทยคมครั้งนี้เป็นการทางานร่วมกันเป็นครั้งแรกและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานความสัมพันธ์ของเราในอนาคต”

นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่เราได้เลือกแอร์บัสมาเป็นผู้ผลิตดาวเทียมที่สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงควบคุมโดยซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ล่าสุด (High Throughput Satellite: HTS) รุ่นใหม่ล่าสุดของเรา และในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมชั้นนา เราเชื่อมั่นว่าแอร์บัสเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการสร้างดาวเทียมดวงใหม่ที่ประจาอยู่ที่วงโคจรตาแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก โดยความยืดหยุ่นและความว่องไวในการตั้งค่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการในพื้นที่ได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและพันธมิตรของไทยคมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงนับเป็นก้าวครั้งสาคัญของไทยคมเนื่องจากเราเดินหน้าสู่การขยายธุรกิจดาวเทียมบรอดแบนด์ในภูมิภาคนี้”

ดาวเทียมที่มีความทันสมัยดวงนี้จะประจาอยู่ที่วงโคจรตาแหน่ง 119.5 องศาตะวันออกจะทาให้ไทยคมสามารถมอบข้อเสนอการแชร์น ้าหนักบรรทุกดาวเทียมให้กับพันธมิตรผู้ให้บริการของตนได้ ช่วยลดต้นทุนลงและพวกเขายังสามารถควบคุมน ้าหนักบรรทุกและแต่ละรายได้ตามความต้องการและมีความยืดหยุ่นแอร์บัสจะทาการออกแบบและผลิตดาวเทียมดวงนี้ และจะเป็นผู้ดูแลส่งมอบอุปกรณ์ส่วนการควบคุมภาคพื้นดินอีกด้วย โดยแอร์บัสมีแผนจะส่งมอบดาวเทียมดวงนี้ภายในปี 2570

ดาวเทียมแอร์บัสวันแซท (Airbus OneSat) สามารถทาการตั้งค่าใหม่อย่างเต็มรูปแบบได้ขณะที่ดาวเทียม
ประจาอยู่ที่วงโคจร สามารถปรับพื้นที่ที่ครอบคลุม พื้นที่ความจุและความถี่ได้ “ทันที” เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆ ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดาวเทียมดวงนี้สร้างต่อยอดมาจาก Eurostar
ดาวเทียมโทรคมนาคมค้างฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือแม่นยาสูงของแอร์บัส และความเชี่ยวชาญด้านดาวเทียม
แบบกลุ่ม (Constellation Satellite) ของบริษัทกับ OneWeb โครงการพัฒนาดาวเทียม OneSat ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรอวกาศของยุโรป (European Space Agency: ESA) รวมไปถึงจากองค์การศึกษาวิจัย
อวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (Centre National d’Etudes Spatiales: CNES) และองค์การอวกาศแห่งสหราช
อาณาจักร (UK Space Agency)

About pawarit