Tag Archives: multivac pouch loader & pouch rack

Multivac เปิดตัว Pouch Loader และ Pouch Rack รองรับงาน Packaging สำหรับ Belted Chamber

ในการบรรจุหีบห่อด้วยเครื่องจักรนั้น การเติม Film Pouch และการ Loading สำหรับเครื่องจักรนั้นมักเป็นคอขวดที่สำคัญของกระบวนการ เนื่องจากขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง และต้องอาศัยความชำนาญในการจัดการกับเครื่องจักรเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการมากถึง 5 คนเลยทีเดียว

Read More »