Tag Archives: lib consulting

ปลดล็อกแนวทางลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ภาคการผลิตไทย ด้วย Agile Operational Excellence (Agile OpX)

สภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสถานการณ์การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งในและต่างประเทศที่มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว ถึงแม้ผู้ประกอบการจะมีแผนปรับลดต้นทุนภายในอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่น่าพึงพอใจเท่าที่ควร ซึ่ง Agile OpX (Agile Operational Excellence) เป็นกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์จากหลายบริษัทแล้วว่า สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการผลิตได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ซึ่ง LiB Consulting บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จะมาเผยถึงเคล็ดลับของ Agile OpX ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

Read More »

ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ เผยความสำเร็จในการลดต้นทุนกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมความประทับใจจากการทำงานร่วมกับ LiB

เมื่อต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนธุรกิจสูงร่วมกับสภาวะตลาดแข่งขันสูงและความท้าทายรอบด้าน ส่งผลให้ธุรกิจ เติบโตช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อปรับองค์กรให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และสามารถที่จะแข่งขันได้เหนือกว่าคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด หนึ่งบริษัทในเครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ใน Segment ผลิตและจำหน่ายผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง จึงตัดสินใจร่วมมือกับ LiB Consulting  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ ในการหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนและสร้างองค์กร Smart & Lean ซึ่งในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือนแรก ก็สามารถลดต้นทุนได้กว่า 30% และสร้างผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างชัดเจน

Read More »