Tag Archives: Interview

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ 1 (วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 7, 109-125) ซึ่งทาง FactoryTalkThai เว็บไซต์ในเครือของ TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษผู้ร่วมทำการวิจัยทั้งสองท่านเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยี Automatic Identification ปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางในอนาคต 3 – 5 ปี

Read More »

RX เปลี่ยนระบบ ERP สู่ SAP S/4HANA Cloud, private edition เสริมความคล่องตัวด้วยข้อมูลธุรกิจที่เชื่อถือได้ ตอบโจทย์สิทธิพิเศษ BOI

โดย NTT DATA Business Solutions Thailand ธุรกิจด้านเภสัชกรรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูงและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยานั้นเป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนสูง อีกทั้งโรคภัยต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด ทำให้การพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read More »