Tag Archives: international federation of robotics

เผยรายงานปริมาณการใช้หุ่นยนต์ในการผลิต เกาหลีใต้มีความหนาแน่นสูงสุด ในขณะที่จีนแซงสหรัฐอเมริกาแล้ว

International Federation of Robotics หรือ IFR ได้ออกมาเผยถึงรายงานล่าสุดที่สำรวจอัตราส่วนในการใช้งานหุ่นยนต์ต่อจำนวนพนักงาน 10,000 คนในปี 2021 พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

Read More »