Tag Archives: IaaS

การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของบริการธนาคารและการลงทุนทั่วโลก ปี 2566 สูงถึง 652 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน กระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ หันมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่เน้นความคล่องตัวมากขึ้น

Read More »