Tag Archives: GHG

ฮาเคอร์นัส ลีด เวิร์กส์ จับมือเอซ กรีน รีไซคลิง ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลตะกั่วที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่โรงงานในอิสราเอล

โรงงานหลายแห่งจะรีไซเคิลแบตเตอรี่ตะกั่วได้ 50 ,000 ตันต่อปี และป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 30 ล้านกิโลกรัมในทุก ๆ ปี

Read More »