Tag Archives: Field Data Enablement

Field Data Enablement ทำให้ข้อมูลภาคสนามที่ยังไม่ได้ใช้เข้ามาเป็นส่วนที่เข้าถึงได้ในระบบ IT

ในยุคของการแปลงไปเป็นดิจิทัล ข้อมูลนั้นเปรียบได้กับขุมทองใหม่ ด้วยนวัตกรรม Field Data Enablement (FDE) จาก Siemens จะทำให้ข้อมูลภาคสนามที่ยังไม่ได้ใช้นั้นสามารถเข้าถึงได้สำหรับงานไอที ทำให้บริษัทผู้ผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรองรับกับงานในอนาคตได้ ในโรงงานผลิตหลายแห่งยังมีสิ่งแฝงเร้นอยู่มากที่มีศักยภาพต่อการปรับการทำงานในระดับสนาม (field level) ให้มีความเหมาะสมที่สุด ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและระบบให้เป็นแบบอัตโนมัติ โดยปัจจุบันนี้มีข้อมูลเพียงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำไปใช้งาน และข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ให้กับระบบ IT นั้น เป็นข้อมูลที่ส่งไปจากคอนโทรลเลอร์ นั่นคือ เป็นข้อมูลจากพื้นที่การผลิต (shop floor) ของโรงงาน ส่งไปยังโหนดเอดจ์ (edge) หรือไปที่ระบบคลาวด์ นั่นหมายความว่า หลังจากนั้นจะไม่มีข้อมูลหลงเหลืออยู่ในคอนโทรลเลอร์ที่จะส่งให้กับฝ่าย IT ได้ใช้งานอีก ยกตัวอย่างข้อมูลที่ขาดไปหรือไม่ได้ส่งเข้าไปในระบบ เช่น ข้อมูลในช่วงเริ่มทดสอบการทำงานของระบบ

Read More »