Tag Archives: durable good

การแปรรูปดิจิทัลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มีความสำคัญต่อผู้ผลิตสินค้าคงทนในการรักษาความสามารถในการแข่งขัน

อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าคงทน (durable goods) กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยปัจจัยหลายประการ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการนำเทคโนโลยี Industry 4.0 มาใช้, ระดับผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น, ข้อมูลประชากรเปลี่ยนแปลง และกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ดังนั้น เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผู้ผลิตต้องยอมรับการแปรรูปทางดิจิทัล

Read More »