Tag Archives: certificate of conformity

สมอ. แก้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต มอก. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

สมอ. ขานรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ” แก้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต มอก. ตามหลักการสากล อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นมา

Read More »