Tag Archives: Barcode

สัมภาษณ์พิเศษ การเผยแพร่งานวิจัย หัวข้อ “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย”

รายงานวิจัยโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.คมกริช ไพฑูรย์ และ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง (2565) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurship) ของธุรกิจเทคโนโลยีบ่งชี้อัตโนมัติ เพื่อรองรับความพลิกผันของเทคโนโลยี ในประเทศไทย” อ้างอิงจากการตีพิมพ์ครั้งที่ 1 (วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 7, 109-125) ซึ่งทาง FactoryTalkThai เว็บไซต์ในเครือของ TechTalkThai ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษผู้ร่วมทำการวิจัยทั้งสองท่านเกี่ยวกับแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยี Automatic Identification ปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์คาดการณ์ทิศทางในอนาคต 3 – 5 ปี

Read More »

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ปรับองค์กรสู่ Digital Transformation สร้างระบบ ERP และ Barcode Solution ด้วยระบบ SAP Business One” [29 มิ.ย. 2023]

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “ปรับองค์กรสู่ Digital Transformation สร้างระบบ ERP และ Barcode Solution ด้วยระบบ SAP Business One” โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ อาคาร The Parq , WeWork Office คลองตัน

Read More »

งานสัมมนา : สร้างระบบธุรกิจให้กับองค์กร ด้วย Sage 300 ERP on Huawei Cloud

บริษัท ฟอร์เวอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) เรียนเชิญท่านลูกค้าที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา : Digital Transformation for your Business with Sage 300 ERP on Cloud   ERP – Manufacturing – Barcode – Cloud – RPA

Read More »