Tag Archives: Access Network

ออกแบบระบบ Wi-Fi อย่างไร ให้ตอบทุกโจทย์การใช้งานในปี 2024 เป็นต้นไป โดย SDC

นับวัน Wi-Fi จะยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในธุรกิจองค์กรทุกแห่ง ในฐานะของช่องทางการเชื่อมต่อหลักสำหรับอุปกรณ์แทบทุกชนิดในระดับ Access Network ดังนั้นการออกแบบระบบ Wi-Fi ที่ดี ก็จะเป็นหัวใจสำคัญต่อการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและการทำงานในอนาคตที่ยืดหยุ่นและมั่นคงปลอดภัยต่อธุรกิจไปด้วยนั่นเอง

Read More »