Tag Archives: สยย.

ผสาน 5 หน่วยงาน ร่วม MOU ยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วย ววน.

สกสว. จับมือ บพข. สนช. สยย. และ EVAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มุ่งสริมสร้างความร่วมมือ สนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

Read More »