Tag Archives: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานฯ ปลื้ม!!! ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท ประกาศครบ 54 พื้นที่ 39 จังหวัด มุ่งสู่ต้นแบบ ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ปลื้ม!!! ผลงานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างงาน สร้างอาชีพ กว่า 300 ล้านบาท ประกาศยกระดับพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครบแล้วทั้ง 54 พื้นที่ 39 จังหวัด มุ่งสู่ต้นแบบ ‘เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม’ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย BCG เต็มสูบ! ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ 4 มิติ MIND

Read More »

กรมโรงงานฯ จับมือ สภาอุตฯ แลกเปลี่ยนแนวทางจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้า

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยก “ราชบุรีโมเดล” เป็นตัวอย่างและหารือแนวทางจัดการกับผู้รับบำบัดกำจัดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเผยแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูงขึ้น ด้วยการอนุญาตผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือไม่ต้องยื่นขอขยายโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

Read More »