About pawarit

Check Also

Skechers ร่วมมือกับ HAI Robotics เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก Hai Robotics ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาการขนถ่ายวัสดุ MHE Solutions, Inc. การลงทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ Skechers สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่นได้

Suzuki ลงนามกับ Soracom ร่วมกันใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้าน Mobility Services

ความพยายามร่วมกันจะใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาบริการด้านการเคลื่อนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน