News

วิศวะมหิดล ร่วมกับอัลสตอม ประเทศไทย จัดกิจกรรม Mahidol Engineering Design Challenge

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานโลกจาก ABET สหรัฐอเมริกา โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบราง และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ อัลสตอม ประเทศไทย ผู้นำเทคโนโลยีระบบรางของโลก จัดงานMahidol Engineering Design Challenge X Alstom  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทย 5 ภาควิชาและทุกชั้นปี ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) เพื่อการสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »

Covestro เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ Vulkollan® ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอีลาสโตเมอร์ประสิทธิภาพสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ โคเวสโตร ได้เริ่มการดำเนินการผลิต แนฟทาลีนไดไอโซไซยาเนต (Naphthylen-Diisocyanate - NDI) สำหรับวัตถุดิบ Vulkollan® ที่โรงงานที่สร้างขึ้นใหม่ในศูนย์การผลิตมาบตาพุดในประเทศไทย การเริ่มต้นการก่อสร้างของโรงงานนี้เกิดขึ้นเกือบสองปีที่แล้วในปลายปี 2563 ซึ่งการลงทุนนี้ ถือว่าเป็นการลงทุนระดับกลาง-ใหญ่ของบริษัท โดยมีเม็ดเงินลงทุนเป็นเลขสองหลักล้านยูโร และเป็นหนึ่งในการลงทุนหลายอย่างของบริษัทในส่วนของวัตถุดิบโพลียูรีเทน เช่น ที่โรงงานในสเปน หรือที่โรงงานในเมืองเฉาจิง ในประเทศจีน เป็นต้น

Read More »