Seminar Free

งานสัมมนา : สร้างระบบธุรกิจให้กับองค์กร ด้วย Sage 300 ERP on Huawei Cloud

บริษัท ฟอร์เวอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) เรียนเชิญท่านลูกค้าที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา : Digital Transformation for your Business with Sage 300 ERP on Cloud   ERP – Manufacturing – Barcode – Cloud – RPA

Read More »

CIBA DPU จับมือ ออมสิน เปิดอบรมฟรี ! ผู้ประกอบการ ด้านอาหาร เกษตร และสุขภาพ หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยการนำนวัตกรรม-เทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับใช้ในธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร. รชฏ ขำบุญ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมกับ CIBA  จัด โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ Step & Boost Up Program ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs OTOPs และ Startups ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการนำนวัตกรรมและแนวคิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ด้านการพัฒนาธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

Read More »