AIS ผนึกกำลัง อย. ส่งต่อข้อมูลความรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เสริมการทำงานของ อสม.เพื่อให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

AIS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ด้วยการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ อสม. นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อย.  พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ เรายังมีภารกิจสำคัญในการนำศักยภาพขององค์กรมาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข เอไอเอส ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ให้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มในการทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้ อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมาไว้บนฟีดข่าวบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อให้  อสม.ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในการเลือกซื้อ เลือกใช้และบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจาก อย. พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

เภสัชกรหญิงวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Youtube และ Instagram ภายใต้ชื่อ FDAThai และผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อย.น้อย, บวร.ร รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สำหรับ อสม. นับเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งในการประชุมระดับโลก ต่างชาติให้การยอมรับว่า อสม. เป็นกลไกที่ทำให้ระบบสาธารณสุขสามารถเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้ อย. จึงเห็นความสำคัญและยินดีร่วมดำเนินงานส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) ด้วย”

นางสายชล กล่าวในช่วงท้ายว่า “ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชนให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ซึ่งเราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ที่เอไอเอสตั้งใจพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนพื้นฐานของสังคมมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”

#####

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 45.7 ล้านเลขหมาย (ณ กันยายน 2565) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th

About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

10 อันดับ เทรนด์ Manufacturing (2023 & 2024)

ข้อมูลจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกอยู่ที่ 18.2% ในปี 2022 อุตสาหกรรมกำลังฟื้นตัว ความยืดหยุ่นคือประเด็นหลักที่ก่อให้เกิดแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตทั่วโลก

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ : เกาหลีใต้กำลังก้าวออกจากจีน

ด้วยแผนสวามิภักดิ์กับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาของเกาหลีใต้ และจะเป็นสิ่งสะท้อนให้จีนถูกลดบทบาทลงอย่างเห็นได้ชัดจากห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ที่เหลืออยู่ในระดับโลก