AIS ผนึกกำลัง อย. ส่งต่อข้อมูลความรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เสริมการทำงานของ อสม.เพื่อให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย

AIS ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ด้วยการเพิ่มข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย. ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ อสม. นำไปเผยแพร่แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อย.  พร้อมย้ำเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ตามวิสัยทัศน์องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ เรายังมีภารกิจสำคัญในการนำศักยภาพขององค์กรมาสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับสังคมและประเทศชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข เอไอเอส ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ให้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มในการทำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้ อสม. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพมาไว้บนฟีดข่าวบนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อให้  อสม.ในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในการเลือกซื้อ เลือกใช้และบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจาก อย. พร้อมย้ำเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

เภสัชกรหญิงวารีรัตน์ เลิศนที ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค มีภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Twitter, Youtube และ Instagram ภายใต้ชื่อ FDAThai และผ่านเครือข่ายต่าง ๆ เช่น อย.น้อย, บวร.ร รวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สำหรับ อสม. นับเป็นเครือข่ายที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยและการสื่อสารข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้บริโภคในชุมชน ซึ่งในการประชุมระดับโลก ต่างชาติให้การยอมรับว่า อสม. เป็นกลไกที่ทำให้ระบบสาธารณสุขสามารถเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้ อย. จึงเห็นความสำคัญและยินดีร่วมดำเนินงานส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพในชุมชน รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Smart Consumer) ด้วย”

นางสายชล กล่าวในช่วงท้ายว่า “ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชนให้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ซึ่งเราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพชุมชน ที่เอไอเอสตั้งใจพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดการให้บริการเพื่อสังคมที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนพื้นฐานของสังคมมีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”

#####

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1420 MHz และมีจำนวนผู้ใช้งานมากที่สุดกว่า 45.7 ล้านเลขหมาย (ณ กันยายน 2565) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ครบ 77 จังหวัดแล้วเป็นรายแรกผ่าน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ อาทิ AIS eSports, AIS Insurance Service ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th

About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

“LIMAZ” ระบบสายสัญญาณเน็ตเวิร์กคุณภาพสูง แบรนด์คนไทย มาตรฐานระดับสากล โดย 9D

LIMAZ (ลิมัซ) ผลิตภัณฑ์ระบบสายสัญญาณเน็ตเวิร์กคุณภาพสูง (Network Infrastructure System) แบรนด์คนไทย มาตรฐานสากล รับประกัน 25 ปี เหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป จนถึงงานระดับดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center)

ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนา AIBotics @BCT Expo 2023 สัมมนาฟรี! ด้านหุ่นยนต์และออโตเมชั่นเพื่อการก่อสร้างอัจฉริยะ

จัดขึ้นโดย Asia Pacific Assistive Robotics Association (APARA) และ BCT Expo ภายใต้หัวข้อ “ระบบการทำงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างอัจฉริยะอย่างไร?” (บรรยายภาษาอังกฤษ) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 …